1142 Arrow Publications

Filter by Year

Showing 4 Publication(s)

lao pdr call for action to integrate srhr into the post-2015 (lao)

Published in 2016

Source:

ກອບວຽກງານຫຼັງປ 2015 ແມ່ນບໍ່ສີ້ນສ ດຂອງເປ ້າຫມາຍສະຫະສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ. ເປ້ າ ຫມາຍດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສ້າງບົນພື້ຖານຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຈ ດພິເສດຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາເພື່ອບັນລ ເປ ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ. ກອບເຮັດວຽກ ແມ່ນຍັງຫ່າງໄກສໍາລັບເປ້ າຫມາຍສະຫະສະຫວັດ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 17 ເປ ້າຫມາຍ ສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຢ ້ງຢ ນ ແລະ 169 ກ ່ມເປ ້າຫມາຍ, ຊຶ່ງລວມທັງ ຄວາມກ້າວຫນ້າ ໃນການ ຫລ ດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃຫມ່, ເດັກ ແລະ ແມ່ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການສ ຂະພາບຈະເລີນພັນທ ກຖ້ວນຫນ້າ, ລວມທັງ ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ຂໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ແລະ ການສຶກສາ […]